Toetsafname

In het reglement van de examencommissie zijn uitgebreide regels en richtlijnen beschreven die van toepassing zijn tijdens de toetsafname (art. 2.4).

Voor u als examinator gelden vijf belangrijke richtlijnen:

  • Voorafgaand aan de toetsing worden de randvoorwaarden (zoals tijdstip, deadlines van opdrachten, vorm en omvang toets, beoordelingscriteria) bekend gemaakt aan de studenten;
  • De duur van een toets is zodanig dat studenten redelijkerwijs voldoende tijd hebben om de vragen te beantwoorden;
  • Tijdens de toetsing dient de examinator aanwezig te zijn (bij hoge uitzondering kan een vervangend inhoudsdeskundige aanwezig zijn);
  • Bij meer dan 25 studenten zijn er naast de examinator surveillanten aanwezig die er mede op toezien dat de toets in goede orde verloopt;
  • Aanwijzingen van de examinator of surveillant, die voor, tijdens en onmiddellijk na afloop van de toets gegeven worden, dienen door de student te worden opgevolgd.

Vermoeden van fraude

Helaas gebeurt het soms dat tijdens een toets zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen, bijvoorbeeld afkijken of het gebruik een (elektronisch) spiekbriefje. Vaak lijkt dat eenduidig, maar soms ook niet. Daarom is een formulier ontwikkeld dat in zo’n situatie gebruikt kan worden. Let op: de student mag de toets altijd afmaken, ondanks de inzet van het fraudeformulier! Stuur het formulier dezelfde dag nog naar de examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl). Deze zal de situatie beoordelen en neemt vervolgens een beslissing, welke aan u bekend gemaakt zal worden. De toets mag niet nagekeken worden zolang er nog geen beslissing is genomen. 

Wanneer er surveillanten bij uw toets aanwezig zijn, zullen zij het formulier meenemen. Als er geen surveillant is, kunt u het via deze link107 KB downloaden.