Nakijken en beoordelen

Schriftelijke toetsen worden aan de hand van een vooraf vastgesteld antwoordmodel nagekeken. Hierbij kan de normering van de toets achteraf worden gewijzigd, bijvoorbeeld in geval van structurele onduidelijkheid over de vraagstelling onder studenten.

De nakijktermijn is 10 dagen.

Beoordelingsformulieren

Voor overige toetsvormen bestaan er bij BMW vijf verschillende beoordelingsformulieren (literatuurscriptie, mondelinge presentatie, poster, samenwerkingsvaardigheden, schriftelijk verslag), te vinden op de digitale studiegids. Bij iedere formulier wordt een korte beschrijving gegeven van de te beoordelen onderdelen die de docent op een 3-punts schaal kan scoren. Om de score te onderbouwen en de student gerichte feedback te geven wordt aan de beoordelaar gevraagd de open velden in te vullen om de score toe te lichten.

Rubrics

De opleiding heeft twee verschillende rubrics ontwikkeld die worden gebruikt bij de beoordeling van het Researchproject (scriptie en praktisch werk). Deze kunnen digitaal worden ingevuld. De rubrics kunnen ook gebruikt worden voor schrijfproducten in andere cursussen. 

http://rubric.bmw-uu.nl/

De becijfering is gebaseerd op de volgende beginselen:

  • Toetsen moeten op gelijke wijze worden becijferd;
  • Na het toepassen van de raadkanscorrectie geeft iedere toename in score een evenredige toename in het cijfer;
  • Alle toetsen hebben een cesuur van 55%;
  • Als geen enkele vraag juist is beantwoord, heeft de student het cijfer 0. 

Ieder afzonderlijk toetsmoment (summatieve toetsing) wordt beoordeeld met een cijfer, waarna het eindcijfer kan worden berekend. Voor afzonderlijke toetsen gelden de volgende afspraken met betrekking tot normering en cesuur:

  • De becijfering loopt van 0 tot 10;
  • Raadkanscorrectie wordt toegepast;
  • De cesuur = 55% (hierbij is de correctie voor de raadkans meegerekend).

Om de cursus te behalen is:

  • Het berekende eindcijfer ≥ 5,5;
  • Ieder deelcijfer ≥ 4,0 (tenzij de examinator een andere eis stelt);
  • Er voldaan aan alle inspanningsverplichtingen.

Het is mogelijk dat er bepaalde inspanningsverplichtingen van de student worden verwacht zoals aanwezigheid practica of het geven van een presentatie die verplicht zijn om de cursus met goed gevolg af te ronden, zonder dat hiervoor een cijfer wordt gegeven.

Niet VolDaan (NVD) en Niet Deelgenomen (ND)

Als een student niet heeft voldaan aan de inspanningsverplichting of vooraf gegeven eisen van de cursus (bijvoorbeeld minimaal een 5,0 voor een deeltoets) wordt een NVD (Niet VolDaan) in Osiris genoteerd, ook al is er wel een cijfer berekend op grond van de overige beoordeelde toetsmomenten. Indien de student niet heeft deelgenomen aan de cursus wordt in Osiris een ND (Niet Deelgenomen) genoteerd.

De opleiding verwacht dat u als examinator de instellingen voor het berekenen van het (eind)cijfer controleert en indien nodig aanpast. In TestVision is het niet mogelijk om te becijferen van 0 tot 10 (zij starten vanaf 1). Dit betekent dat de score zelf moet worden omgerekend tot een cijfer. Instructies en screenshots vindt u in het volgende document:

Instellingen cesuur en correctie van de raadkans bij digitaal toetsen.pdf233.78 KB

Excel-bestand omzetten scores TV naar cijfers:

20200330 Omzetten scores TestVision naar cijfers.xlsx2.05 MB

Iedere cursus bestaat uit meerdere toetsmomenten (en mogelijk verschillende toetsvormen) en voor elk onderdeel moet minimaal een 4,0 gehaald worden om de cursus met een voldoende af te sluiten. U kunt ervoor kiezen specifieke eisen te stellen aan deeltoetsen, bijvoorbeeld het behalen van minimaal een 5,0. De berekeningswijze van het eindcijfer wordt opgesteld door de examinator en dient in het blokboek voorafgaand aan de cursus bekend te zijn bij de studenten.