Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Conform de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten van de studenten enerzijds, en van de Universiteit Utrecht anderzijds, vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De OER beschrijft onder andere de doelstellingen van de opleiding, de globale structuur en inhoud van het onderwijsprogramma en de examen- en tentamenregelingen. 

Op de studiegids is de laatste versie van de OER te vinden.