Opzet van de opleiding

Bij Biomedische wetenschappen is een studiejaar opgedeeld in vier perioden van 10 weken. Daarnaast worden de cursussen ingeroosterd volgens het timeslot-model. Per periode van 10 weken worden in de regel steeds twee cursussen parallel gevolgd, met elk een studiebelasting van 20 uur per week. Deze universitair gelijkgestelde roostering biedt studenten de gelegenheid om vakken buiten de eigen opleiding te volgen, waarmee de keuzevrijheid vergroot wordt. 

180 studiepunten

De bacheloropleiding heeft een totale studielast van 180 studiepunten. Deze bestaat enerzijds uit de major Biomedische wetenschappen, anderzijds uit een vrij deel, de profileringsruimte. Binnen de profileringsruimte kan een student bijvoorbeeld een minor volgen bij een andere opleiding.

Niveau en studielast

De cursussen in het programma kennen drie niveaus, oplopend in moeilijkheidsgraad: niveau 1 (inleidend), niveau 2 (verdiepend) en niveau 3 (gevorderd). De exameneisen omtrent de niveaus van behaalde cursussen zijn te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Alle cursussen - met uitzondering van Onderzoeksmethoden, Experimental Translational Medicine, Biomedical Research Lab en het Researchproject (Plus) - hebben een studielast van 7,5 studiepunten.

De studenten van vandaag zijn de professionals van morgen. Zij moeten de wetenschappelijke problemen van de toekomst oplossen. Dit vereist niet alleen stevige vakkennis, maar ook professionele en disciplineoverstijgende vaardigheden, waarmee studenten kunnen samen werken en over de grenzen van disciplines en culturen heen kunnen kijken. Het woord 'wetenschapper' gebruiken we in het onderstaande document in de breedste zin van het woord: het omvat ook de wetenschapskant van communicatie, educatie en business.

Het opleidingsteam van de opleiding is in gesprek gegaan met een aantal docenten en studenten om vast te stellen wat de uitgangspunten zijn van het onderwijs dat bij BMW wordt aangeboden. Hier kwam een aantal kernpunten uit. Studenten vinden het belangrijk om te weten waarom ze iets leren en het is daarom belangrijk dat die reden duidelijk volgt uit alle onderwijsactiviteiten in het curriculum. Daarnaast wil de opleiding dat studenten zelfstandig, actief en gemotiveerd studeren. Bovenstaande uitgangspunten kunnen worden gevangen in een theoretisch kader, dat wordt gevormd door de onderwijskundige theorieën die de visie van BMW ondersteunen.

Onderwijskundige Visie BMW.pdf424.47 KB

De afgestudeerde dient kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes te hebben ontwikkeld, zoals hieronder wordt gespecificeerd, op het niveau van een academische bachelor.

Kennis en inzicht

De afgestudeerde dient kennis te hebben van en inzicht te hebben in:

 • de belangrijkste biomedische processen en theorieën in normale situaties en bij het ontstaan van ziektes;
 • de verschillende organisatieniveaus (op het niveau van moleculen, cellen, weefsels, organen en organismen) en hun interacties, in mens en dier;
 • de voornaamste modelsystemen, onderzoeksmethoden en -technieken van biomedisch wetenschappelijk onderzoek;
 • methodologische aspecten zoals statistiek en experimentele opzet (empirische cyclus, hypothese ontwerpen);
 • de maatschappelijke en ethische aspecten van biomedisch wetenschappelijk onderzoek;
 • de veiligheidsaspecten van biomedisch wetenschappelijk onderzoek, zoals wet- en regelgeving en zorgvuldig omgaan met biologisch/chemisch materiaal.

Vaardigheden

De afgestudeerde dient in staat te zijn om:

 • een gefundeerd standpunt in te nemen in het biomedische vakgebied dat gebaseerd is op het afwegen van relevante wetenschappelijke, maatschappelijke en/of ethische aspecten;
 • relevante gegevens (literatuur, onderzoeksdata) op het biomedische vakgebied te verzamelen en te analyseren en deze kritisch te beoordelen;
 • een klinisch probleem of fundamenteel biomedisch probleem te vertalen in een vraagstelling en vervolgens, onder begeleiding, een (eenvoudige) onderzoeksopzet te maken, dit onderzoek uit te voeren en daarover te rapporteren op een manier die voldoet aan de daarvoor in de wetenschap gangbare criteria;
 • biomedische laboratoriumtechnieken en –vaardigheden onder begeleiding toe te passen, inclusief chemisch rekenen en het schrijven van een labjournaal;
 • schriftelijk en mondeling te rapporteren en te presenteren, in het Nederlands en in het Engels, aan specialisten en niet-specialisten;
 • te discussiëren, argumenteren, samen te werken, feedback te geven en te ontvangen, en de ontvangen feedback te verwerken;
 • te reflecteren op de eigen ontwikkeling en (studie)loopbaan, bewuste keuzes te maken en een verdere (studie)loopbaan aan te gaan.

Attitudes

De afgestudeerde dient blijk te geven van:

 • een wetenschappelijk integere houding met betrekking tot eigen en andermans plannen, visies en resultaten van onderzoek;
 • een maatschappelijke en ethische houding op het terrein van wetenschap en samenleving;
 • een professioneel integere houding tegenover medestudenten en tegenover anderen met wie men als gevolg van werkzaamheden in contact staat.

Een overzicht van het curriculum is hier te vinden.

Een overzicht van de BMW cursusbeschrijvingen (inclusief Osiris-link) is hier te vinden.

Het jaarrooster is hier te vinden.