Medezeggenschap

De organisatie van de opleiding Biomedische wetenschappen is een samenwerking tussen de faculteit Geneeskunde, de faculteit Diergeneeskunde de faculteit Bètawetenschappen (waaronder de departementen Biologie, Scheikunde en Farmacie vallen) en het Hubrecht Instituut. De decanen van de drie faculteiten hebben de eindverantwoordelijkheid voor de opleiding gemandateerd aan de decaan Geneeskunde. De dagelijkse gang van zaken, logistiek en organisatie van de opleiding BMW wordt dan ook vanuit de directie Onderwijs en Opleidingen van het UMC Utrecht (faculteit Geneeskunde) geregeld.

Er zijn diverse commissies en aanspreekpunten binnen de opleiding en het UMC Utrecht:

De studentassessor is de studentvertegenwoordiger op het gebied van onderwijs in de faculteit Geneeskunde. Hieronder vallen de opleidingen Biomedische wetenschappen, Biomedical Sciences, Geneeskunde, SUMMA en Klinische Gezondheidswetenschappen. De studentassessor adviseert de opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator over alle zaken die de opleiding aangaan, maar met name over onderwijs- en studentzaken.

Maud van Beek
studentassessorDOO@umcutrecht.nl

De Bachelor Adviesraad (BAR) draagt zorg voor een efficiënte en effectieve organisatie van de opleiding. Daarmee ondersteunt zij de opleidingsdirecteur in de vaststelling en uitvoering van beleid. In de maandelijkse vergaderingen worden voornamelijk jaaroverstijgende zaken besproken, zoals beleidsvorming, de inhoud van het onderwijsprogramma, financiën en internationalisering. De BAR legt verantwoording af aan het co-decanaat: de decanen van de faculteit Geneeskunde, Diergeneeskunde en de Bètafaculteit. De vijf docenten die zitting hebben in de BAR zijn afkomstig van de drie faculteiten die samen verantwoordelijk zijn voor de opleiding. Tevens zitten er twee studenten in de BAR. Hiernaast zijn de opleidingsdirecteur, studentassessor, vice-praeses en beleidsmedewerker bij de vergaderingen aanwezig als adviseurs. De BAR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De leden van de BAR voor het cursusjaar 2021-2022 zijn:

 • Dr. Irma Meijerman (FAR), voorzitter
 • Dr. Gert Folkers (SCH)
 • Dr. Jan Andries Post (BIO)
 • Dr. Frank Coenjaerts (GNK)
 • Dr. Bart Gadella (DGK)
 • Leanne van den Berg (studentlid)
 • Gijs Rahder (studentlid)
 • Maud van Beek (studentassessor), adviseur
 • Valentine Jansen (vice-praeses Mebiose), adviseur
 • Dr. Fiona Wegman (beleidsmedewerker), adviseur
 • Dr. Wim Dictus (opleidingsdirecteur), adviseur

De Opleidingscommissie Bachelor (OC-B) bestaat uit vijf docenten en vijf studenten. De docenten zijn afkomstig van de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde en van de departementen Biologie, Farmacie en Scheikunde van de Bètafaculteit. De opleidingscoördinator en studieadviseur zijn bij de vergaderingen aanwezig om advies te geven.

De belangrijkste taak van de opleidingscommissie is het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie brengt (gevraagd en ongevraagd) advies uit naar de Bachelor Adviesraad (BAR) en de opleidingsdirecteur, bijvoorbeeld over het bindend studieadvies, het minorbeleid en de OER. Ook worden problemen die via de student- of docentleden naar voren komen in de opleidingscommissie besproken. Hiervoor staan op de agenda van de vergadering altijd het punt 'studentzaken' en 'docentzaken'.

Een belangrijke taak van de opleidingscommissie is het evalueren van het onderwijs. Hiervoor gebruiken ze de uitkomst van de enquêtes die na elke cursus gehouden worden. Als de studenten, docenten of de opleidingscommissie het nodig vinden dat de cursus nog eens goed met de docenten en studenten besproken wordt, kan een panelgesprek worden aangevraagd. In dit gesprek wordt de cursus onder de loep genomen door zowel studenten die het blok hebben gevolgd als de docenten van het betreffende blok. Na dit evaluatiegesprek hebben de docenten apart van de studenten nog een docentbespreking, waarin ze besluiten hoe ze belangrijke punten uit het panelgesprek gaan verbeteren voor het volgende jaar. Door deze procedure kan de opleidingscommissie de kwaliteit van het onderwijs scherp in de gaten houden.

De OC-B vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Heb je een vraag/opmerking/klacht voor de opleidingscommissie? Mail dan naar de ambtelijk secretaris, Ellen Visser-de Sain, en draag bij aan een goede, gedegen opleiding!

De opleidingscommissie is in 2020-2021 als volgt samengesteld:

Algemeen e-mailadres van de opleidingscommissie: opleidingscommissieBMW@umcutrecht.nl.

De Jaarvertegenwoordigingen (JVT's) uiten de mening van een specifiek jaar over het onderwijs. Op deze manier worden de geluiden van de studenten naar hogere organen binnen het onderwijs gebracht. Er zijn drie jaarvertegenwoordigingen en één representative board voor de Graduate School of Life Sciences.

Je kunt de jaarvertegenwoordigingen bereiken via hun e-mailadres.

De Onderwijs & Onderzoeksraad (O&O-raad) is hét orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire onderwijs en onderzoek in het UMC Utrecht. De O&O-raad bestaat uit studenten en personeel van het UMC Utrecht. Samen kijken zij naar het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van onderwijs en onderzoek. De O&O-raad overlegt minimaal vijf keer per jaar met de decaan en vicedecaan van de faculteit Geneeskunde over O&O-onderwerpen.

De O&O-raad bestaat uit:

 • Negen studenten. De studenten zijn georganiseerd in de Studentenraad Geneeskunde UMC Utrecht, die jaarlijks wordt verkozen.
 • Negen personeelsleden. Het personeel van de O&O-raad wordt via de Ondernemingsraad afgevaardigd. Het personeel bestaat uit vijf OR-leden en vier aanvullende leden met een achtergrond op het gebied van het universitair academisch onderwijs en onderzoek. De aanvullende leden worden apart verkozen, tegelijk met de leden van de Ondernemingsraad. Alle personeelsleden en studentleden hebben stemrecht in de O&O-raad.

Vanuit BMW zijn Koen Braat (docent) en Noortje Scheer (student) lid van de O&O-raad.

De opleidingen die worden vertegenwoordigd in de O&O-raad:

 • bachelor en master Geneeskunde en SUMMA
 • master Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW)
 • bachelor Biomedische wetenschappen (BMW)
 • masteropleidingen Biomedical Sciences (BMS)/Graduate School of Life Sciences

De contactinformatie van de O&O-raad is als volgt: