Bestuur en beleid

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur voert het onderwijsbeleid uit (o.a. organisatie van het onderwijs, uitvoering van de onderwijs- en examenregeling (OER), zorg voor de kwaliteit van de opleiding en het onderhouden van de relatie met het voortgezet onderwijs en de arbeidsmarkt). Voor besluitvorming over beleids- en programmazaken vraagt de opleidingsdirecteur advies aan de Bachelor Adviesraad en de Opleidingscommissie. 

Opleidingscoördinator

De opleidingscoördinator ondersteunt de opleidingsdirecteur bij de uitvoering van zijn taken en coördineert het gehele opleidingsprogramma. De opleidingscoördinator onderhoudt de contacten met de cursuscoördinatoren en is betrokken bij het opstellen van het onderwijsprogramma, de kwaliteitszorg en het afstemmen van cursussen.

Beleidsmedewerkers

De beleidsmedewerkers ondersteunen de opleidingsdirecteur bij de uitvoering van de beleidstaken (o.a. kwaliteitszorg, onderwijsaccreditatie, onderwijs- en examenregeling (OER), internationalisering en alumnibeleid).

De Bachelor Adviesraad (BAR) adviseert de opleidingsdirecteur over het curriculum en onderwijsbeleid. De BAR bestaat uit vijf docentleden afkomstig, vanuit de drie faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bètawetenschappen (departementen Farmacie, Scheikunde en Biologie). 

De docentleden worden voorgedragen door de opleidingsdirecteur en de twee studentleden worden voorgedragen door studievereniging M.B.V. Mebiose. De opleidingsdirecteur, studentassessor, vice-praeses en beleidsmedewerkers zijn bij de vergaderingen van de BAR aanwezig.

De leden van de BAR voor het cursusjaar 2021-2022 zijn:

 • Dr. Irma Meijerman (FAR), voorzitter
 • Dr. Gert Folkers (SCH)
 • Dr. Jan Andries Post (BIO)
 • Dr. Frank Coenjaerts (GNK)
 • Dr. Bart Gadella (DGK)
 • Leanne van den Berg (studentlid)
 • Gijs Rahder (studentlid)
 • Maud van Beek (studentassessor), adviseur
 • Valentine Jansen (vice-praeses Mebiose), adviseur
 • Dr. Fiona Wegman (beleidsmedewerker), adviseur
 • Dr. Gönül Dilaver (opleidingsdirecteur), adviseur

De opleidingscommissie bachelor BMW (OC-B) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding Biomedische wetenschappen. Dit doet ze o.a. door cursus- en exit-evaluaties te beoordelen en problemen te signaleren via de studentvertegenwoordigers. De opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid en over het opstellen van de onderwijs- en examenregeling (OER).

De opleidingscommissie is samengesteld uit vijf vertegenwoordigers van de drie faculteiten (Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bètawetenschappen) en een evenredig aantal studenten. De leden van de opleidingscommissie worden benoemd door de decaan. De docentleden worden voorgedragen door de opleidingsdirecteur en de studentleden worden voorgedragen door studievereniging M.B.V. Mebiose. De opleidingscoördinator en studieadviseur zijn bij de vergadering van de opleidingscommissie aanwezig.

De opleidingscommissie is in 2020-2021 als volgt samengesteld:

Algemeen e-mailadres van de opleidingscommissie: opleidingscommissieBMW@umcutrecht.nl

Biomedische wetenschappen is een interfacultaire opleiding die valt onder Utrecht Life Sciences. Utrecht Life Sciences is een samenwerking tussen de faculteit Geneeskunde, faculteit Diergeneeskunde, de faculteit Bètawetenschappen (waaronder de departementen Biologie, Scheikunde en Farmacie vallen) en het Hubrecht Instituut. De decanen van de drie faculteiten hebben de eindverantwoordelijkheid voor de opleiding gemandateerd aan de decaan Geneeskunde. De Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) controleert en adviseert de decaan.

De meeste zaken die spelen binnen Biomedische wetenschappen kunnen op het niveau van het managementteam, de Bachelor Adviesraad en de Opleidingscommissie worden behandeld. Sommige besluiten, zoals de goedkeuring van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), worden echter door de decanen en met instemming van de O&O-raad genomen. De Opleidingscommissie BMW geeft hierover wel advies aan de O&O-raad.

 • Dr. Astrid Freriksen

  Opleidingscoördinator BMW
 • evisser

  Ellen Visser-de Sain

  Managementassistent BMW
 • Dr. Krijn Vrijsen

  Adviseur onderwijsinnovatie BMW
 • Juliëtte Schouten

  Beleidsmedewerker BMW
 • Dr. Anouk Schuren

  Beleidsmedewerker BMW
 • Dr. Monique Quaedackers

  Coördinator BMW Academie / Beleidsmedewerker BMW
 • Simone Schut

  Coach, trainer en adviseur
 • Dr. Marc van Mil

  Universitair hoofddocent BMW
 • Elianne Gerrits

  Junior docent/onderzoeker BMW
 • Dr. John Meeuwsen

  Docent/onderzoeker BMW
 • Dr. Fiona Wegman

  Beleidsmedewerker BMW