Fraude en plagiaat

De opleiding acht alle vormen van fraude en/of plagiaat volstrekt onaanvaardbaar. Wanneer een student fraude dan wel plagiaat pleegt gedurende de opleiding kan dit (verregaande) gevolgen hebben voor zijn studie. Alle regels en richtlijnen betreffende fraude en plagiaat staan vermeld in artikel 5.14 van de OER. Als coördinator en/of docent heeft u twee verantwoordelijkheden als het om fraude en plagiaat gaat:

  1. Studenten informeren middels het blokboek over de controle op fraude en plagiaat
  2. Contact opnemen met de examencommissie bij vermoeden van fraude en plagiaat
    • Neem zelf geen maatregelen. 

Studiegids

Voor studenten (en docenten) staat er in de digitale studiegids een stuk over fraude en plagiaat, inclusief een uitgebreide bijlage met vragen over plagiaat.

Melden bij de examencommissie

Als examinator of docent meldt u alle gevallen van vermoeden van fraude of plagiaat direct bij de examencommissie. Deze zal volgens normen van de UU, na hoor en wederhoor, beslissen over de eventueel te nemen maatregelen. Door deze beslissing bij de examencommissie te leggen wordt er altijd eenzelfde maatstaf gehanteerd. Het is dus niet de bedoeling dat u zelf met de student hierover gaat praten dan wel maatregelen neemt.

Plagiaatcontrole

De student hoort via het blokboek geïnformeerd te worden over het feit dat er controle op plagiaat plaatsvindt en dat een dergelijke controle voor alle deelnemende studenten moet worden uitgevoerd. Het weglaten van deze mededeling is nadelig voor de rechtspositie van de opleiding in plagiaatzaken.

Voor meer informatie kunt u altijd de examencommissie benaderen via examencommissieBMW@umcutrecht.nl.

Urkund

De opleiding verwacht dat u als examinator alle geschreven producten (essays, verslagen en scripties) controleert op plagiaat via het plagiaatprogramma Urkund. Recentelijk is Ephorus vervangen door Urkund. Urkund controleert de stukken op plagiaat en geeft tevens aan welke bron hierbij is gebruikt. Op deze site vindt u instructies om met Urkund aan de slag te gaan. Wanneer u al een Solis-id hebt en beschikt over two-factor-authentification (2FA) kunt u een Urkund-account aanvragen bij Pieter Jan van der Schoot.